Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu pp.kk.vvvv. Viimeisin muutos pp.kk.vvvv.

 

1. Rekisterinpitäjä

Yritys, Osoite, 01234 Postitoimipaikka

Muut yhteystiedot

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Etunimi Sukunimi, sähköposti, puhelinnumero

Jos organisaatiossasi on tietosuojavastaava, hänen tietonsa tulevat tähän. Muutoin kuka tahansa yhteyshenkilö.

 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, jäsenrekisteri, työntekijärekisteri tms.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on - henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) - sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena - laki (mikä) - julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai - rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Kerro tässä myös tietojen säilytysaika, mikäli mahdollista. Kerro myös, jos tiedot esimerkiksi anonymisoidaan tietyn ajan kuluttua.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Palvelun tuottaja Auttavat Sossut oy

Palvelun tilaaja on Asiakas, joka maksaa palvelun etukäteen ilmoitettuun hintaan verkkokaupasta tai puhelinpalveluna

Palvelusopimus muodostuu alla olevilla ehdoilla kertaluonteisesti asiakkaan hyväksynnällä ennen tilauksen tekemistä. 

PALVELUSOPIMUS ASIAKKAAN JA PALVELUN TUOTTAJAN VÄLILLÄ (verkkokaupassa)

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki 6 § mukaan yksityisen palveluntuottajan ja asiakkaan välillä tulee solmia nimenomainen kirjallinen sopimus, jossa määritellään palvelun tuottamisen ja järjestämisen ehdot, asiakasmaksut sekä ne velvollisuudet ja oikeudet, joita palveluntuottajalla ja toisaalta asiakkaalla on. 

Palvelu katsotaan tilatuksi, kun asiakas on maksanut tilauksen. Palveluun vastataan 1 - 48 tuntia asiakkaan suorittaman maksun saavuttua ma - pe klo 8 - 16 välillä, viikonloppua ei huomioida. Palvelu katsotaan tuotetuksi, kun asiakas on saanut vastauksen.
Palveluntuottajan antama palvelu perustuu sosiaalihuollon lainsäädännön tuntemukseen ja sosiaalialan valtakunnallisesta valvonnasta ja ammattipätevyydestä vastaavan Valviran antamaan ammatinharjoittamisen lupaan. 

Palveluntuottaja noudattaa antamissaan ohjeissa ja neuvoissa voimassa olevia sosiaalihuollon ja siihen läheisesti liittyvien lakien, kuten hallintolaki yms. perustuvia ohjeita ja tulkintoja sekä ehdottaa asiakkaalle tietämyksensä ja kokemuksensa mukaan parasta mahdollista asiakkaan edun mukaista toimintatapaa. 

Palveluntuottajan ohjeiden ja neuvojen noudattaminen asiakkaan asioidessa edelleen viranomaisen tai muun tahon kanssa kanssa on asiakkaan itsensä vastuulla eikä palveluntuottajan ohjeesta, neuvosta tai saamasta palvelusta muodostu tuottajalle vastuuta tai vanhingonkorvausvelvollisuutta.  Palvelutuottajan vastulla on toimia ammattietiikan mukaisesti vilpittömässä mielessä ja parhaan tietämyksensä mukaisesti asiakkaita kohtaan ja heitä palvellessa. Palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan Palvelun ammattimaisesti. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun kuitenkin sellaisena kuin se on, eikä anna takuuta Palvelun tai Verkkokaupan keskeytymättömyydestä tai siitä, että se olisi aina käytettävissä tai täysin turvallinen tai virheetön. Palveluntarjoaja ei myöskään takaa, että Palvelu vastaa Asiakkaan tarpeita tai että kaikki virheet Palvelussa korjattaisiin.

Palvelua koskevat hinnat on esitetty ja laskutetaan euroissa. Palvelun hinta määräytyy Asiakkaan valitseman Palvelupaketin mukaan. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa Palvelun hintoja, hinta on näkyvissä ennen tilausta. Palveluntarjoaja ei myönnä palautuksia, kuin silloin kun toteaa ettei pysty vastaamaan tilaukseen lainkaan tai tilaus ei kuulu palveluntarjoajan valikoimaan.

Asiakas hyväksyy tällä sopimuksella verkkokaupan tai puhelinpalvelun tilauksen maksaessaan palveluntuottajan etukäteen ennen maksun suoritusta ilmoittaman hinnan. Tätä sopimusta pidetään molemminpuolisena ja kirjallisena suunnitelmana ja sitoumuksena palvelun tuottamiseksi. Asiakas hyväksyy sopimuksen tilauksen yhteydessä, tilaustaan vastaavassa suuruudessa. Palvelu tuotetaan kertaluonteisesti. Ainoastaan yli 50 euroa/tunti tilauksissa, mitkä eivät hoidu yhden tunnin tilauksella verkkokaupasta asiakkaan kanssa tehdään erillinen toimeksiantosopimus, joka lähetään erikseen asiakkaan allekirjoitettavaksi. 

Yksityisten henkilöiden osalta Palvelu on tarkoitettu vain 18 vuotta täyttäneille. Hyväksymällä käyttöehdot yksityinen henkilö vakuuttaa, että hän on vähintään 18 vuoden ikäinen. Mikäli henkilö avaa tai rekisteröityy Palveluun yrityksen tai yhteisön nimissä, hän vakuuttaa, että hänellä on oikeus sitoa yritys tai yhteisö näihin käyttöehtoihin. Muussa tapauksessa hän asioi yksityshenkilönä ja yksityisasiakkaana. Palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli Asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6 ja 7 § perustuen. 

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit